می شود این جا گوشه ی همین تخت شکسته  بنیشنم خسته ام مسافرم در راه مانده ام در مانده و بیمارم خدای هست ناظر بر کارتان اجری و زجری دارد کارتان خدای من خدای مهربانی. عظمت. شکوه .روشنی . پاکی . بزرگی . دانایی راستی تو چه داری از خدای من فکر کن . بازم فکر کن فکر کنم هیچ .....................................................................................؟؟؟؟؟؟
جمعه بیست و هفتم 10 1387
X